Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

1. Úvod a obsah dokumentu

1.1. V rámci tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracováních osobních údajů, které podnikatel David Moucha se sídlem Pod Humny 312, 294 42 Luštěnice, IČ: 88117243 (dále jen „My“ anebo „Náš obchod“) o Vás, jakožto o subjektu údajů zpracovává (dále jen „Vy“).

1.2. Tyto zásady Vám poskytují informace o tom, za jakými účely Náš obchod zpracovává Vaše osobní údaje, v jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány (tzn. jaké kategorie údajů jsou zpracovávány), na jakém právním důvodu zakládáme naše právo Vaše údaje zpracovávat (plnění smlouvy, oprávněný zájem, plnění právní povinnosti, souhlas, jiný) a po jakou dobu jsme oprávněni je zpracovávat.

1.3. Tyto zásady dále obsahují informace o tom, jaká Vám náleží ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je vůči Nám můžete uplatnit.

1.4. Pro Vaší lepší orientaci v Zásadách můžete využít níže uvedené osnovy (Co konkrétně hledáte?).

Co konkrétně hledáte?

1. Úvod a obsah dokumentu

1.4. Pro Vaší lepší orientaci v Zásadách můžete využít níže uvedené osnovy (Co konkrétně hledáte?)

2. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a co nás k tomu opravňuje

2.2.1. Návštěva webové stránky www.killabeez.cz

2.2.2. Registrační formulář

2.2.3. Formulář k doplnění dodacích údajů pro registrované uživatele

2.2.4. Objednávkový formulář

2.2.5. Zaslání informace o naskladnění zboží

2.2.6. Newsletter

2.2.7. Reklamace zboží

2.2.8. Kontaktování Naší společnosti

2.2.9. Formulář zájmu o práci 

3. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

4. Jaká jsou Vaše práva? 

4.1. Právo na odvolání souhlasu

4.2. Právo na přístup

4.3. Právo na opravu

4.4. Právo na výmaz

4.5. Právo na přenositelnost

4.6. Právo na omezení zpracování

4.7. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

4.8. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu 

4.9. Právo na stížnost

5. Cookies

6. Účinnost

2. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a co nás k tomu opravňuje

2.1. Za různými účely o Vás zpracováváme různé kategorie osobních údajů. Jde konkrétně o tyto kategorie:

• Identifikační údaje (např. jméno, příjmení, IČ, DIČ, datum narození, pohlaví);

• kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo);

• adresní údaje (např. adresa trvalého bydliště, doručovací adresa);

• údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb (např. číslo účtu, kód banky, IBAN, SWIFT);

• identifikační údaje Vašeho zařízení (IP/Mac adresa);

• přihlašovací údaje (např. přístupová hesla a kódy v rozsahu nezbytném k technickému zajištění služby);

• informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami, Vámi i námi (např. informace o smlouvě zahrnující datum uzavření, délku trvání, datum a důvod ukončení a dále popis transakce, cena zboží)

• údaje o Vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies)

• informace o míře a způsobu využívání služeb (např. historie nákupů);

2.2. To, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakými účely a jak dlouho, záleží na tom, jak a proč jste nám své osobní údaje sdělili, případně jak jsme je o Vás získali. Dále naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů podle toho, v jakém kontextu ke zpracování osobních údajů dochází:

2.2.1. Návštěva webové stránky www.killabeez.cz

Když navštívíte naše webové stránky www.killabeez.cz, automaticky o Vás zpracováváme některé osobní údaje, a to v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Zlepšení webových stránek www.killabeez.cz

Údaje o Vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies)

Oprávněný zájem Našeho obchodu na zlepšování našich webových stránek

Bez omezení

Vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek www.killabeez.cz

Údaje o Vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies)

Oprávněný zájem Našeho obchodu na měření efektivnosti našich webových stránek, vč. reklamy na těchto webových stránkách

Bez omezení

Zobrazení cílené reklamy na jiných webech a předání reklamním provozovatelům

E-mail, údaje o Vašem pohybu na webu

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Maximálně 540 dní

Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem naplnění našeho oprávněného zájmu na zlepšování a měření efektivnosti našich webových stránek www.killabeez.cz máte právo vznést námitku dle postupu specifikovaného v kapitole 4.7. Pokud nebudeme mít oprávněné důvody, abychom i přes Vaši námitku ve zpracování osobních údajů za těmito účely pokračovali, se zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme.

2.2.2. Registrační formulář

Prostřednictvím registračního formuláře máte možnost vytvořit si uživatelský účet na stránkách www.killabeez.cz, prostřednictvím kterého můžete uskutečňovat svoje nákupy. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Provedení registrace zákazníka, vedení a správa uživatelského účtu

Identifikační údaje Kontaktní údaje Přihlašovací údaje

Nezbytnost pro splnění smlouvy, resp. nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy v rámci Vaší žádosti o registraci

Do okamžiku zrušení registrace uživatelem, maximálně však po dobu 3 let od posledního přihlášení

Zaslání nabídky produktů a služeb podnikatele Davida Mouchy

Kontaktní údaje (e-mailová adresa)

Oprávněný zájem Našeho obchodu spočívající v zasílání obchodních nabídek vlastních produktů a služeb osobám, které vyjádřily zájem o Naše produkty a služby tím, že si zřídily uživatelský účet

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nadále nepřejete obchodní nabídky dostávat, nejdéle však po dobu trvání registrace

Oslovení zákazníka s cílem nabídky pomoci při výběru zboží

Kontaktní údaje (emailová adresa a telefon)

Oprávněný zájem spočívající v pomoci zákazníkům s dokončením objednávky

Do okamžiku zrušení registrace uživatelem, maximálně však po dobu 3 let od posledního přihlášení

Uvedení těchto osobních údajů za účelem provedení registrace zákazníka, vedení a správy uživatelského účtu z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám provést registraci účtu. Vedle toho zpracováváme Vaši emailovou adresu zadanou v rámci registračního formuláře k tomu, abychom Vám mohli nabízet naše produkty a služby. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku dle postupu specifikovaného v kapitole 4.8, na základě které ihned se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Rovněž přestaneme zasílat tato obchodní sdělení a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud nám dáte najevo, že si zasílání obchodních sdělení nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení).

2.2.3. Formulář k doplnění dodacích údajů pro registrované uživatele

2.2.3. Formulář k doplnění dodacích údajů pro registrované uživatele

Pokud máte uživatelský účet na stránkách www.killabeez.cz, můžete v rámci správy svého účtu pod záložkou „Adresa“ uvést svoje osobní údaje, které slouží ke zjednodušení budoucích nákupů formou předvyplnění objednávkového formuláře.  V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Usnadnění objednávek na e-shopu www.killabeez.cz formou předvyplnění dodacích údajů do objednávkového formuláře

Identifikační údaje Kontaktní údaje Přihlašovací údaje Adresní údaje

Nezbytnost pro splnění smlouvy, resp. nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy v rámci vedení Vašeho uživatelského účtu

Do okamžiku zrušení registrace uživatelem, maximálně však po dobu 3 let od posledního přihlášení, nebo do okamžiku smazání těchto údajů uživatelem v rámci svého účtu, nejdéle však po dobu trvání registrace

Uvedení těchto osobních údajů za účelem předvyplnění objednávkového formuláře z Vaší strany je zcela dobrovolné.

2.2.4. Objednávkový formulář

Prostřednictvím objednávkového formuláře máte možnost uvést svoje osobní údaje, které slouží pro vyřízení objednávky na stránkách www.killabeez.cz. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Vyřízení objednávky, včetně zaplacení, dodání zboží a komunikace se zákazníkem

Identifikační údaje Kontaktní údaje Adresní údaje Informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Do 3 let od splnění smlouvy (dodání zboží a zaplacením kupní ceny); základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po splnění smlouvy (dodání zboží a zaplacením kupní ceny)

Zaslání nabídky produktů a služeb obchodu Killabeez.cz včetně nabídek na míru

Identifikační údaje Kontaktní údaje Informace o míře a způsobu využívání služeb

Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nadále nepřejete obchodní nabídky dostávat

Oslovení zákazníka za účelem zjištění jeho spokojenosti s nákupem

Identifikační údaje Kontaktní údaje

Oprávněný zájem spočívající v zjištění spokojenosti našich zákazníků

Do 1 měsíce po provedení objednávky

Zobrazení cílené reklamy na jiných webech a předání reklamním provozovatelům

Kontaktní údaje (email)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Do odvolání Vašeho souhlasu

Plnění zákonných povinností v oblasti práva ochrany spotřebitelů, účetnictví a daňového práva a trestněprávních předpisů

Identifikační údaje Adresní údaje Identifikační údaje Vašeho zařízení Informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami

Nezbytnost pro splnění právních povinností

Po dobu stanovenou příslušnými zákony, zejména: Zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Údaje pro dokazování v trestním řízní po dobu 5 let od provedení objednávky

Pokud se rozhodnete si od nás něco objednat, jsou tyto údaje nezbytné k tomu, abychom Vaši objednávku mohli vyřídit, uzavřít s Vámi smlouvu, na jejímž základě Vám zboží nebo službu poskytneme, a tuto smlouvu splnit. Rovněž musíme plnit povinnosti stanovené právními předpisy. Vedle toho zpracováváme Vaše osobní údaje zadané v rámci objednávkového formuláře k tomu, abychom Vám mohli nabízet naše produkty podobné těm, které jste si od nás koupili. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku dle postupu specifikovaného v kapitole 4.8, na základě které ihned se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Rovněž přestaneme zasílat tato obchodní sdělení a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud nám dáte najevo, že si zasílání obchodních sdělení nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení).

Vaše osobní údaje dále zpracováváme za účelem zjištěn Vaší spokojenosti s nákupem. Proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem můžete rovněž vyslovit námitku dle postupu v kapitole 4.7, na základě které ihned se zpracováním údajů v této souvislosti přestaneme.

Abychom Vám mohli nabízet typ zboží, o které jste měli v minulosti zájem, poskytujeme některé Vaše osobní údaje reklamním provozovatelům. Váš souhlas s předáním a zobrazením reklamy na jiných webových stránkách je zcela dobrovolný a pokud ním jej udělíte, máte právo jej odvolat v souladu s postupem specifikovaným v kapitole 4.1.

2.2.5. Zaslání informace o naskladnění zboží

Pokud si přejete objednat zboží, které však v dané chvíli není na skladě, využíváme Vaše osobní údaje, které jste zadávali při vyplnění objednávkového formuláře k tomu, abychom Vám zaslali informaci o tom, že zboží již bylo naskladněno.

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Zaslání informace o naskladnění zboží

Identifikační údaje Kontaktní údaje Přihlašovací údaje Adresní údaje

Nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy

Do 2 let od neprovedení objednávky na základě informace o naskladnění zboží

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, tyto údaje jsou však nutné pro to, aby bylo možné dokončit a poté vyřídit Vaši objednávku.

2.2.6. Newsletter

Prostřednictvím odběrového formuláře na stránkách www.killabeez.cz máte možnost uvést svoje osobní údaje proto, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, jehož obsahem budou newslettery a nabídky našich produktů služeb. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Zaslání nabídky produktů a služeb obchodu Killabeez.cz

Kontaktní údaje (e-mailová adresa)

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasláním obchodních sdělení

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nadále nepřejete obchodní nabídky dostávat, případně do okamžiku odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, tyto údaje jsou však nutné pro to, abychom Vám mohli zasílat naše obchodní sdělení s nabídkou produktů či dalších služeb. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat postupem specifikovaným v kapitole 4.1.

2.2.7. Reklamace zboží

V případě, že se domníváte, že Vámi zakoupené zboží má vady, máte možnost uvést své osobní údaje prostřednictvím reklamace zaslané nám poštou, nebo prostřednictvím vyplnění reklamačního protokolu na některé z našich poboček. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Plnění zákonných povinností týkajících se umožnění a vyřízení reklamace zboží/služby

Identifikační údaje Kontaktní údaje Adresní údaje Informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami

Plnění právní povinnosti

Po dobu trvání smlouvy a po dobu 3 let od splnění smlouvy; základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po splnění smlouvy

Vyřízení reklamace zboží/služby nad rámec zákonných povinností

Identifikační údaje Kontaktní údaje Adresní údaje

Informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Po dobu trvání smlouvy a po dobu 3 let od splnění smlouvy; základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po splnění smlouvy

Na základě zákonných ustanovení máme v případě, že jste spotřebitelem, povinnost o Vás zpracovávat osobní údaje nezbytné k tomu, abychom Vám umožnili a případně vyřídili reklamaci zboží/služby, které jsme Vám poskytli. V případě, že nejsme ze zákona povinni Vám reklamaci umožnit, ale činíme tak z vlastního rozhodnutí, o Vás zpracováváme osobní údaje nezbytné k tomu, abychom mohli vyhovět Vaší reklamaci a tím i splnit povinnosti vyplývající ze smlouvy. 

2.2.8. Kontaktování Naší společnosti

Prostřednictvím e-mailu nebo telefonu máte možnost se na nás obrátit s žádostí o informace a zodpovězení Vašich otázek. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Zodpovězení dotazu

Identifikační údaje Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Po dobu 1 roku od zodpovězení dotazu, popřípadě po dobu 1 roku od poslední komunikace mezi Naší společností a Vámi v rámci příslušného dotazu

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám odpovědět na Váš dotaz. Stejně tak máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to postupem uvedeným dále v 4.1. 

3. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

3.1. Předem nevíme, komu budeme Vaše osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

Příjemce

Důvod zpřístupnění

Externí účetní a auditoři

Naši účetní a daňovou agendu můžeme svěřit odborníkům a v takovém případě jim musíme zpřístupnit Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném ke splnění smlouvy s Vámi a splnění našich zákonných povinností

Osoby poskytující marketingové a grafické služby

S přípravou a realizací marketingových kampaní (spočívajících v zasílání obchodních nabídek) nám pomáhají marketingové agentury, marketingoví specialisté či grafici.

Osoba zajišťující rozesílání obchodních nabídek

Může dojít k tomu, že rozesíláním obchodních nabídek pověříme třetí osobu, které za tímto účelem poskytneme Vaše osobní údaje v rozsahu osobních údajů, které o Vás zpracováváme za účelem zasílání obchodních nabídek

Osoba zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů)

Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele osobních údajů, servisoval naše internetové stránky a chod informačních systémů

Osoba zajišťující služby platebního styku (provozovatelé platebních bran, banky apod.)

Abychom mohli zajistit řádný platební styk (funkce platební brány, stržení plateb, blokace plateb, SIPO platby apod.), musíme Vaše osobní údaje předat osobě, která platební styk zajišťuje

Právní a daňoví poradci

Občas může vzniknout potřeba, abychom do informací o právních vztazích s Vámi nechali nahlédnout právní či daňové poradce. Jde o osoby, které jsou vázány zákonnou povinností mlčenlivosti.

3.2. Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

4. Jaká jsou Vaše práva?

S ohledem na skutečnost, že Naše společnost o Vás zpracovává osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých bychom Vás rádi v této sekci informovali. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že nás skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a my se Vám budeme snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Abychom ale byli schopni Vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na adrese David Moucha se sídlem Pod Humny 312, 294 42 Luštěnice, IČ: 88117243, nebo na emailové adrese info@killabeez.cz.

4.1. Právo na odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, je Vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí na adresu info@killabeez.cz. Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení.

4.2. Právo na přístup

Máte právo na přístup ke osobním údajům, které o Vás Náš obchod zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje). Kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

4.3. Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

4.4. Právo na výmaz

Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které Náš obchod o Vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů: Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;

• Vaše osobní údaje zpracovává Náš obchod protiprávně; 

• odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat; 

• vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení); 

• vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě Našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že Náš oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz; 

• existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů; 

• Náš obchod zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.

Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, Náš obchod Vás bude informovat o důvodu, na základě, kterého nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány

4.5. Právo na přenositelnost

Další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaši žádosti předáme jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.

4.6. Právo na omezení zpracování

V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané Naším obchodem jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě. Toto právo máte také v těchto případech: 

• zpracování Vašich osobních údajů Naším obchod je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány; 

• Náš obchod již nepotřebuje Vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) Naší společností pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; 

• vznesl/vznesla jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Naší společností, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

4.7. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

4.8. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu

Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat

4.9. Právo na stížnost

V případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem Náš obchod porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006 .

5. Cookies 

Naše webové stránky www.killabeez.cz používají tzv. cookies. Informace k tomu, jakým způsobem, za jakými účely a v jakém rozsahu soubory cookies používáme, naleznete zde https://killabeez.cz/cs/content/7-cookies

6. Účinnost 

Tyto Zásady jsou účinné od 1. 4. 2019.